Historia kościoła św Rocha

Historia parafii

Historia kościoła św Rocha

img

Według podania ludowego kaplica św. Rocha została zbudowana na grobach zmarłych w końcu XVI lub na początku XVII wieku jako wotum dziękczynne Bogu za ustanie zarazy.

Na początku XX wieku tak opisuje ją ksiądz Bastrzykowski: „Stoi samotnie na skraju wsi, stroną prezbiterialną zwrócona ku wschodowi, budowy w zrąb z drewna sosnowego, na planie pierścieniowym, wschodnim, nakryta kopulastym dachem z gontów modrzewiowych…Zewnętrzna strona przedstawia całość miłą i wdzięczną, w otoczeniu modrzewi i innych drzew… Nie można tego powiedzieć o wnętrzu, wielce ubogim…Co tylko nowszego, wykonano niedbale i w rażącej sprzeczności z zewnętrzem. Mieszkańcy wioski przywiązani do starego zabytku, nie żałują zapracowanego grosza na jego podtrzymanie. Układ niemal identyczny z kościółkiem św. Zofii w Bliżynie, zwłaszcza co do szczegółów kruchty zachodniej i nawy.”

Kaplica św. Rocha podlegała pod kościół parafialny w Odrowążu. W 1936 roku, podczas wizyty w Odrowążu ks. biskupa Pawła Kubickiego, grupa mieszkańców Mroczkowa zgłosiła postulat, powołania parafii przy tutejszej kaplicy św. Rocha. Jednak w tym czasie nie było ku temu warunków, ale myśl ta nie dawała spokoju miejscowej ludności. Ciężkie czasy okupacji i trudne lata po wyzwoleniu spowolniły zapał mieszkańców. Dopiero w 1952 roku w czasie wizytacji kanonicznej w Odrowążu ks. Biskupa Jana Kantego Lorka, delegacja z Mroczkowa zwróciła się z prośbą, aby w kaplicy św. Rocha była odprawiana w niedzielę i święta Msza święta. Ks. Biskup przychylił się do prośby i od tej chwili regularnie wikariusz ks. Tadeusz Bieganowski po odprawieniu posług w kościele w Odrowążu, spieszył na mszę świętą po południu do Mroczkowa.

W 1953 roku mieszkańcy Mroczkowa założyli komitet, którego celem było powołanie parafii w Mroczkowie. Wielkim orędownikiem tego pomysłu stał się ks. Bieganowski. Rok później mieszkańcy udali się do Sandomierza, aby prosić biskupa o przydzielenie na stałe księdza do Mroczkowa. Ksiądz biskup widząc zapał mieszkańców przyrzekł, że gdy zostanie wybudowane mieszkanie dla księdza to spełni prośbę. Wiosną 1954 roku zakupiono od Józefa Rożka działkę o powierzchni 1320 m kw. pod budowę plebanii. Józef Rożek uzyskane pieniądze ofiarował na potrzeby kościoła. W maju rozpoczęła się budowa plebanii. W ciągu dwóch miesięcy została wybudowana w stanie surowym i przykryta dachem. Jednak w sierpniu władze administracyjne w Kielcach zabroniły dalszej budowy i wykończenia plebanii. Był to czas wzmożonych represji wobec kościoła katolickiego. Nowo wybudowany budynek został skonfiskowany przez państwo. Dopiero w 1956 roku pod wpływem „odwilży” władze w Kielcach zmieniły swoją decyzję i 29 listopada tegoż roku władze administracyjne wyraziły zgodę na utworzenie parafii rzymskokatolickiej w Mroczkowie. W grudniu ks. Bieganowski wraz z wiernymi odebrał bezprawnie odebraną plebanię, z tym, że jakiś czas na plebanii miał być punkt felczerski.

Dnia 8 stycznia 1957 roku ks. Jan Kanty Lorek erygował rzymskokatolicką parafię św. Rocha w Mroczkowie. Wydał w tym celu specjalny edykt”

„ Nr 93/57 Jan Kanty Lorek ze zmiłowania Bożego i Stolicy Apostolskiej Łaski Biskup Sandomierski. Wszystkim, których to dotyczy, wiadomo czynimy i rozporządzamy, co następuje: 1. Mieszkańcy Mroczkowa i okolicznych wsi wymagają opieki duszpasterskiej ze względu na odległość parafii Odrowąż i odległości ich do kościoła parafialnego, dlatego po wysłuchaniu osób zainteresowanych oraz Kapituły Katedralnej Sandomierskiej, erygujemy i ustanawiamy nową samodzielną parafię w Mroczkowie, w dekanacie koneckim. 2. Kościołowi w Mroczkowie pod wezwaniem świętego Rocha nadajemy tytuł i charakter kościoła parafialnego. 3. W myśl kanonu 453§3 nowa parafia w Mroczkowie mieć będzie beneficjum usuwalnego. 4. Do nowej parafii w Mroczkowie należeć będą następujące wsie: Mroczków, Kamionka, Pięty, Płaczków, Rędocin, Sobótka, Sołtyków, które niniejszym dekretem odłączamy od parafii Odrowąż: Górki odłączamy od parafii Bliżyn i włączamy do parafii w Mroczkowie. Podgórki zaś pozostaną przy parafii w Bliżynie. 5. Parafia Mroczków będzie należała do dekanatu koneckiego. 6. O budynki kościelne, plebańskie i dla służby kościelnej starać się będzie parafia. 7. Cmentarz grzebalny zostanie założony i urządzony na terenie na ten cel przeznaczony z zachowaniem wszakże prawa kanonicznego i cywilnego. 8. Uposażenie proboszcza stanowić będą dobrowolne ofiary i opłaty parafian za posługi duchowne oraz ziemia nabyta przez ludność nowej parafii. 9. Powyższy dekret wchodzi w życie od dnia 13 stycznia 1957 roku.”

(-) Jan Kanty Lorek Biskup Sandomierski.

Od tej chwili kaplica św. Rocha stała się oficjalnie kościołem parafialnym w Mroczkowie.

W 2007 roku, staraniem ks. Antoniego Kochanowskiego i radnego Mieczysława Bąka pozyskano środki finansowe z Fundacji Kościelnej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wojewódzkiego konserwatora zabytków i od samorządu, dzięki którym wykonano wymianę dachu i wieżyczki. Kościół św. Rocha został pokryty nowym gontem, wykonano nowe drzwi wejściowe, a cały kościół został oświetlony z zewnątrz.

* Opracowano na podstawie książki Piotra Solarza „Parafia świętego Rocha w Mroczkowie”

Zawsze do dyspozycji